به گزارش خبر گزاری برنا در استان تهران، مریم ایجادی در نقدی بر مجموعه داستان "سرسبیل هایت را نجو" که دومین مجموعه داستان فرحنازعلیزاده است، نوشت.این مجموعه شامل 14 داستان کوتاه است. آن چه بیش از هر چیز در این مجموعه به چشم می آید تنوع در ژانر داستان ها، شخصیت راوی ها و لحن آنهاست.

ژان ژاک روسو فیلسوف بنام فرانسوی درکتاب پرآوزه خودبنام قرارداداجتماعی می گوید "افراد در زمانی دور و نامعلوم بر اساس یک قرارداد اجتماعی همه امتیازات خود را به جمع بخشیدند تا بتوانند از سودمندی زندگی اجتماعی بهره مند شوند." اما در دنیای مدرن امروزی آدم ها علیرغم میل باطنی شان بازهم تنها شده اند و به تنهایی و در انزوا با بحران ها و مشکلات دست و پنجه نرم میکنند.

 ادامه را لطفا بخوانید

  نقد مریم ایجادی بر مجموعه داستان "سرسبیل هایت را نجو"